0

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

(veljavni od 2.3.2022 dalje)

Uporaba Spletne trgovine

Kupec lahko opravi nakup v spletni trgovini 123pdi.si (“Spletna trgovina”) le kot gost in sicer tako, da odgovore izbranih izpraševalcev (»Gradivo«) umesti v svojo košarico, v postopku zaključka nakupa pa v polja vnese zahtevane podatke, sprejme te splošne pogoje poslovanja in vnese pravilne podatke o plačilnem sredstvu.

Naročilo in sklenitev prodajne pogodbe

Pogodbeni odnos med kupcem in Prodajalcem urejajo ti splošni pogoji poslovanja. Kupec se mora pred sklenitvijo pogodbe na daljavo seznaniti z vsebino teh pogojev, ter potrditi strinjanje s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz teh pogojev.

Kupec se mora pred sklenitvijo pogodbe na daljavo za nakup Gradiva, ki je digitalna vsebina, ki ni zapisana na otipljivem nosilcu podatkov, strinjati, da se s potrditvijo naročila začne storitev opravljati takoj, ter da s tem nima pravice odstopa od naročila v odstopnem roku 14 dni, kot opredeljuje 43č. člen Zakona o varstvu potrošnikov

Prodajna pogodba med zero2one, digitalni laboratorij, d.o.o., Litijska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka: 8581355000, davčna številka: SI 35408944 (v nadaljevanju: “Prodajalec”) in kupcem je sklenjena v trenutku, ko Prodajalec kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo, s katerim potrdi prejem naročila. Prodajna pogodba (tj. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Prodajalca.

Plačilna sredstva

Kupec lahko nakup v spletni trgovini opravi preko plačilnih sredstev, navedenih na strani zaključka nakupa.

Račun

Prodajalec po dostavi Gradiva kupcu pošlje tudi račun in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca.

Kupec se strinja, da mu Prodajalec v skladu s 84. členom ZDDV-1 po dostavi naročenega Gradiva na v postopku naročila navedeni elektronski naslov pošlje elektronski račun v pdf formatu.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov Prodajalec ne upošteva.

 

Cena

Prodajalec ni zavezanec za plačilo DDV, zato DDV-ja ne obračunava. Prodajalec si prizadeva za pravilnost podatkov o ceni Gradiva, vendar pa se včasih zgodi, da je prikazana cena Gradiva napačna. V tem primeru, ali v primeru, da se cena Izdelka spremeni med obdelavo naročila, bo Prodajalec kupcu omogočil odstop od prodajne pogodbe.

Odstop od pogodbe

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prejema Gradiva Prodajalcu sporoči (e-naslov: info@123pdi.si), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema. Za uveljavitev pravice do odstopa kupec lahko neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec, ki se nahaja tukaj.

Kupca v zvezi z odstopom od pogodbe ne bremenijo nobeni stroški. V primeru odstopa od pogodbe mora kupec Gradivo in njegove morebitne kopije v fizični in elektronski obliki trajno izbrisati najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu Prodajalec brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če se Prodajalec s kupcem kasneje izrecno ne dogovori drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov.

Kupec Gradiva ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus Gradiva v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja.

Dostava

Pošiljanje Gradiva ni obremenjeno s stroški dostave.

Kupec takoj po zaključku nakupa prejme povezavo (oz. več povezav, če je naročil več Gradiv), s klikom na katero prenese naročeno Gradivo. Povezavo (oz. povezave) Prodajalec pošlje Kupcu tudi po elektronski pošti. Povezava se izteče v roku 2 dni od naročila, omogoča pa, da Kupec v tem času prenese naročeno Gradivo.

Če Kupec plačilo opravi prek bančnega nakazila na TRR prodajalca, mu Prodajalec pošlje Gradivo po elektronski pošti še isti dan oziroma naslednji delovni dan po prejemu naročila. V izjemnih primerih Prodajalec odpošlje Gradivo v roku 3 dni.

Brezplačno posredovanje novega Gradiva

Obseg Gradiva, ki ga Prodajalec brezplačno posreduje Kupcu, je odvisen od Kupčevega naročila. Kupec je v vsakem primeru upravičen do posredovanja novega Gradiva za predmet, za katerega je naročil Gradivo, v naslednjih primerih:

 • če Kupcu na istem roku zamenjajo člana izpitne komisije,
 • če je Kupec delno ali v celoti neuspešen na pisnem delu izpita,
 • če je Kupec delno neuspešen na ustnem delu izpita (ponavljati mora le en predmet).

Prodajalec gradivo brezplačno posreduje Kupcem, ki so na ustnem delu v celoti neuspešni (in morajo ponavljati tudi pisni del izpita) zgolj v primeru, če so naročili in plačali tudi to opcijo.

Kupec o zgornjih primerih obvesti Prodajalca na email info@123pdi.si in v primeru zamenjave komisije Prodajalcu prepošlje mail, s katerim je slednji s strani Centra za izobraževanje v pravosodju (CIP) obveščen o menjavi komisije.

Kvaliteta vprašanj in odgovorov

Prodajalec si prizadeva za čim višjo kvaliteto Gradiva. Ne glede na navedeno se lahko zgodi, da Gradivo ne vsebuje vseh preteklih vprašanj oziroma, da so odgovori nepopolni ali napačni. Prodajalec ne prevzema odgovornosti za nepopolne ali napačne odgovore, niti ne jamči, da izpraševalci ne bodo odstopili od vprašanj, navedenih v Gradivu. Kupci se zavedajo, da lahko izpraševalci postavljajo kakršnakoli vprašanja iz področij in pravnih virov, ki so navedeni kot uradna literatura za pripravo na Pravniški državni izpit in so objavljena na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje.

Stvarne napake

Če ima blago stvarne napake:

 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo Kupec kupuje, ki pa je bila Prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je Prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti Prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita in Prodajalcu omogoči, da Gradivo pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na Gradivu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Obvestilo o napaki lahko Kupec prodajalcu sporoči osebno, preko pošte ali preko emaila info@123pdi.si, o čemer mu Prodajalec mora izdati potrdilo

Kupec ima v primeru stvarnih napak zahtevati od Prodajalca, da:

 • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
 • ponovno opravi storitev ali
 • vrne plačani znesek.

Potrošniki spori

Prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

V skladu z evropsko uredbo o reševanju potrošniških sporov (Uredbe o spletnem reševanju potrošniških sporov (EU) št. 524/2013) je za izvensodno reševanje sporov, ki zadevajo pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz pogodb o spletni prodaji ali spletnih storitvah med potrošnikom z bivališčem v Uniji in trgovcem s sedežem v Uniji na voljo ustrezna platforma. Evropska komisija je razvila platformo za spletno reševanje potrošniških sporov in predstavlja osrednjo začetno točko za izvensodno poravnavo potrošniških sporov. Klikni tukaj, za obisk platforme za spletno reševanje potrošniških sporov.

Avtorske pravice

Naročeno Gradivo je avtorsko delo in tako varovano v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega soglasja Prodajalca kot avtorja oziroma imetnika avtorskih pravic, Gradiva zlasti ni dovoljeno:

 • reproducirati (fotokopiranje, skeniranje, fotografiranje, shranjevanje v elektronski obliki in druge oblike razmnoževanja),
 • distribuirati,
 • dajati v najem,
 • dajati na voljo javnosti.

Gradivo je dostavljeno v datotečni obliki .pdf in je tehnično zaščiteno z vodnim žigom imena kupca, ki ga kupec ne more odstraniti.

Obveznosti kupca

Kupec se zavezuje, da Gradiva na noben način ne bo posredoval tretjim osebam in da bo gradivo v elektronski obliki po ustnem delu izpita trajno izbrisal, morebitne kopije v fizični obliki pa uničil. V nasprotnem primeru je dolžan Prodajalcu plačati pogodbeno kazen v višini 300 EUR za posamezno Gradivo.

Kupec se zavezuje, da bo Prodajalcu v roku 1 tedna po zaključku ustnega izpita na info@123pdi.si sporočil vprašanja, ki so mu jih na ustnem izpitu zastavili izpraševalci in ki v kupljenem Gradivu še niso zajeta.